OPROEP AAN PROVINCIALE STATEN

De samenwerkende toekomst van 450 teeltbedrijven staat op het spel! Gedeputeerde Staten Provincie Gelderland

Geen woorden maar WATER

Laat de Betuwse teelt niet opdrogen!

 

De toekomst van 450 teeltbedrijven staat op het spel! Gedeputeerde Staten Provincie Gelderland heeft haar voornemen om de gebieden Betuwe-West-Buren, Tielerwaard en Winssen-Slijk-Ewijk-Dodewaard aan te wijzen als drinkwaterreserveringsgebied ter goedkeuring voorgelegd aan Provinciale Staten op 5/6 juli aanstaande. De negatieve gevolgen voor de telers in deze gebieden met ruim 3370 hectare aan teelt, en een economische waarde zo’n 830 miljoen euro per jaar, is totaal onderschat.

Afgelopen maanden is naast de indiening van de zienswijze door diverse stakeholders (totaal 350), veel gesproken tussen de diverse vertegenwoordigers van laanbomenteler, fruittelers en keten. Een kleine 2000 burgers/bedrijven ondersteunen de actie Laat de Betuwse teelt niet opdrogen! Bestuurlijk is er gesproken over de instelling van een Betuwse Watertafel. De aanwijzing lijkt een voldongen feit.

 

Oproep aan Provinciale Staten

Als Gelderse fruit- en boomteeltsector onderschrijven we het belang van het strategisch veiligstellen van de drinkwatervoorziening naar de toekomst. De voorgenomen plannen van de provincie Gelderland gaan echter gepaard met een grote negatieve economische en teelttechnische impact voor de toonaangevende laanboom en fruitteelt clusters. Wij denken dat de strategische reservering van drinkwater kan worden veiliggesteld vanuit het perspectief van de fruit- & laanboomteelt indien de plannen op de volgende 7 punten wordt aangepast:

 

1. MINIMALISERING IMPACT DOOR VERKLEINEN ZOEKGEBIED MET MINSTENS 80% UITERLIJK MEDIO 2025

In de periode (1/6/2022-1/6/2025) wordt 80% van de gebieden vrijgegeven voor aanwijzing als ASV-gebied.

 

2. AANWIJZING DEFINITIEVE WATERWINGBIEDEN UITERLIJK MEDIO 2027
Op 01/06/2027 is definitieve aanwijzing van de waterwingebieden een feit. Hierna vervalt de aanwijzing van alle andere gebieden als ASV.

 

3. MAXIMALE INSPANNING OM EXTRA BEPERKINGEN TE VOORKOMEN
Gedurende deze 5 jaar worden er geen nieuwe beperkingen opgelegd. Daarnaast zal er een maximale inspanning gedaan worden om grondboren door de beschermende kleilaag onder condities toe te staan.

 

4. INSTELLING BETUWSE WATERTAFEL MET TOEKOMSTPERSPECTIEF

Aanvullend op de realisatie van de ASV wordt er een Betuwse Watertafel (BWT) ingericht.

De BWT heeft als doel het opstellen én realiseren van een werkend klimaat robuust watersysteem voor grond- en oppervlaktewater ook voor de fruit- en laanboomteelt.

Een systeem voor de komende 50 tot 100 jaar. Met de nadrukkelijke bedoeling dat fruit en laanbomen een sterkere positie en inbreng hebben aan de diverse tafels en de projecten als  ook bij de implementatie van de ASV.

 

5. PROVINCIE NEEMT DE LEIDING
Provincie Gelderland neemt samen met de sectoren fruit en laanbomen hierin de lead. De Provincie stelt een kwartiermaker BWT aan die het vertrouwen van de sector en de overige stakeholders heeft om de beoogde doelstelling van de BWT te realiseren. De Betuwse Watertafel wordt geleid door een gedeputeerde.

 

6. BUDGET VOOR ROBUUST WATERSYSTEEM BETUWSE TEELT
De provincie stelt op korte termijn toereikende zekerheden voor de financiering van de uitvoering van het Plan van Aanpak van de Betuwse Watertafel en de aansturing ervan.

 

7. STRUCTURELE COMMUNICATIE VOORTGANG

Aan Provinciale Staten wordt frequent (minimaal 2x per jaar) gerapporteerd over de voortgang van ASV/BWT.

Gezien het effect op de gezinnen, hun bedrijven en de totale economie in keten en regio roepen we Provinciale Staten op deze punten mee te nemen in de besluitvorming.

#supportdetelers #laatdeteeltnietopdrogen #trotsopdeteler #drinkwaterreserveringsgebieden #asv

IMPACT ANALYSES

Het plan van de provincie om Betuwe-West-Buren, Tielerwaard en Winssen-Slijk-Ewijk-Dodewaard aan te wijzen als nieuwe drinkwaterreserveringsgebieden raakt regio en ondernemers in het hart. Door het onttrekken van drinkwater uit de grond, zal het oppervlaktewaterpeil dalen en het boren naar grondwater voor telers onmogelijk worden gemaakt.

Zo is de impact op de beschikbaarheid van water voor de telers totaal onderschat. Ook geldt dit voor de impact op korte termijn. Dit terwijl natuur, drinkwaterwinning en teelt juist goed zijn te combineren. De familiebedrijven van 51% van de fruittelers en 22% van de laanboomtelers in Gelderland – 6740 voetbalvelden (3370 ha) aan teelt – vallen binnen deze nieuwe reserveringsgebieden. Hun voortbestaan staat op het spel.

In het rapport van TAUW (plan MER ASV R001-1276525ENT-V03-mdg-NL) lezen we het volgende:

 

8.2 Effecten per bron

Voor de beoordeling van de effecten van verschillende bronnen op de functie landbouw is in beeld gebracht in hoeverre er negatieve effecten zijn op droogtegevoelige landbouwgronden en in hoeverre er positieve effecten zijn op natschadegevoelige landbouwgronden. In de regionale studies zijn ook de effecten op kapitaalintensieve landbouw in beeld gebracht, maar deze zijn uiteindelijk niet meegenomen in het beoordelingskader. Reden hiervoor is dat kapitaalintensieve landbouw steeds minder grondwaterafhankelijk wordt, als gevolg van niet grondgebonden teelt (bijvoorbeeld in potten) en/ of high tech beregeningssystemen.

 

Allereerst is het feitelijk onmogelijk grote laanbomen en boomgaarden in potten te telen (niet grondgebonden). Het effect op de kapitaalintensieve fruiteelt en laanbomenteelt niet meenemen is dan ook niet terecht.

Op basis van deze conclusie hebben stakeholders en ondernemers door experts op diverse domeinen een aantal IMPACT ANALYSES laten doen, voor zowel de korte termijn als het moment dat aanwijzing over gaat in winning. Dit betreft:

 • Impact op de fruitteelt & teler
 • Impact op de laanbomenteelt & teler
 • Impact op de regio en regionale economie

 

Analyses tonen aan dat Provincie Gelderland door het niet meenemen van effect op fruitteelt en laanbomenteelt in Betuwe-West-Buren, Tielerwaard en Winssen-Slijk-Ewijk-Dodewaard de impact volledig onderschat op regio, ondernemers en hun families.

 

Vraag hier een copy van de impact analyse aan

  15 juni Provinciehuis

  16.00 uur - 19.00 uur
  Publieksvriendelijke actie

  Vertrek Bus Oudenhof 40, Geldermalsen
  14.00 uur verzamelen
  14.15 uur vertrek naar Arnhem

  Vertrek Bus Bomenlaan 1, Opheusden
  15.00 uur verzamelen
  15.15 uur vertrek naar Arnhem

  Geen woorden maar WATER!

  Laat weten dat je meegaat!
  Deel dit via …

  Programma

  16.00 UUR Verzamelen Provinciehuis

  Tot 18.30 UUR Diverse Activiteiten
  Uitdelen Appeltjes voor de dorst en Boompjes voor de zuurstof.

  18.30 UUR Inspreken & naar de tribune


  Komende dagen wordt het programma verder ingevuld. Na aanmelden krijg je tijdig per email de informatie.

  Dank aan de inwoners van Gelderland voor hun support

  Afgelopen maanden hebben 2000 inwoners van Gelderland hun support gegeven aan de actie.

  • Hartjes ❤: 1833
  • Steunbetuigingen berichten 📩: 367
  • Supporters 🔗: 761

   

  Lees hier hoe de inwoners er over denken

  >>> Link Supporterspagina

  Deze organisaties steunen de telers

  OPROEP AAN PROVINCIALE STATEN

  De samenwerkende toekomst van 450 teeltbedrijven staat op het spel! Gedeputeerde Staten Provincie Gelderland

  Geen woorden maar WATER

  Laat de Betuwse teelt niet opdrogen!

   

  De toekomst van 450 teeltbedrijven staat op het spel! Gedeputeerde Staten Provincie Gelderland heeft haar voornemen om de gebieden Betuwe-West-Buren, Tielerwaard en Winssen-Slijk-Ewijk-Dodewaard aan te wijzen als drinkwaterreserveringsgebied ter goedkeuring voorgelegd aan Provinciale Staten op 5/6 juli aanstaande. De negatieve gevolgen voor de telers in deze gebieden met ruim 3370 hectare aan teelt, en een economische waarde zo’n 830 miljoen euro per jaar, is totaal onderschat.

  Afgelopen maanden is naast de indiening van de zienswijze door diverse stakeholders (totaal 350), veel gesproken tussen de diverse vertegenwoordigers van laanbomenteler, fruittelers en keten. Een kleine 2000 burgers/bedrijven ondersteunen de actie Laat de Betuwse teelt niet opdrogen! Bestuurlijk is er gesproken over de instelling van een Betuwse Watertafel. De aanwijzing lijkt een voldongen feit.

   

  Oproep aan Provinciale Staten

  Als Gelderse fruit- en boomteeltsector onderschrijven we het belang van het strategisch veiligstellen van de drinkwatervoorziening naar de toekomst. De voorgenomen plannen van de provincie Gelderland gaan echter gepaard met een grote negatieve economische en teelttechnische impact voor de toonaangevende laanboom en fruitteelt clusters. Wij denken dat de strategische reservering van drinkwater kan worden veiliggesteld vanuit het perspectief van de fruit- & laanboomteelt indien de plannen op de volgende 7 punten wordt aangepast:

   

  1. MINIMALISERING IMPACT DOOR VERKLEINEN ZOEKGEBIED MET MINSTENS 80% UITERLIJK MEDIO 2025

  In de periode (1/6/2022-1/6/2025) wordt 80% van de gebieden vrijgegeven voor aanwijzing als ASV-gebied.

   

  2. AANWIJZING DEFINITIEVE WATERWINGBIEDEN UITERLIJK MEDIO 2027
  Op 01/06/2027 is definitieve aanwijzing van de waterwingebieden een feit. Hierna vervalt de aanwijzing van alle andere gebieden als ASV.

   

  3. MAXIMALE INSPANNING OM EXTRA BEPERKINGEN TE VOORKOMEN
  Gedurende deze 5 jaar worden er geen nieuwe beperkingen opgelegd. Daarnaast zal er een maximale inspanning gedaan worden om grondboren door de beschermende kleilaag onder condities toe te staan.

   

  4. INSTELLING BETUWSE WATERTAFEL MET TOEKOMSTPERSPECTIEF

  Aanvullend op de realisatie van de ASV wordt er een Betuwse Watertafel (BWT) ingericht.

  De BWT heeft als doel het opstellen én realiseren van een werkend klimaat robuust watersysteem voor grond- en oppervlaktewater ook voor de fruit- en laanboomteelt.

  Een systeem voor de komende 50 tot 100 jaar. Met de nadrukkelijke bedoeling dat fruit en laanbomen een sterkere positie en inbreng hebben aan de diverse tafels en de projecten als  ook bij de implementatie van de ASV.

   

  5. PROVINCIE NEEMT DE LEIDING
  Provincie Gelderland neemt samen met de sectoren fruit en laanbomen hierin de lead. De Provincie stelt een kwartiermaker BWT aan die het vertrouwen van de sector en de overige stakeholders heeft om de beoogde doelstelling van de BWT te realiseren. De Betuwse Watertafel wordt geleid door een gedeputeerde.

   

  6. BUDGET VOOR ROBUUST WATERSYSTEEM BETUWSE TEELT
  De provincie stelt op korte termijn toereikende zekerheden voor de financiering van de uitvoering van het Plan van Aanpak van de Betuwse Watertafel en de aansturing ervan.

   

  7. STRUCTURELE COMMUNICATIE VOORTGANG

  Aan Provinciale Staten wordt frequent (minimaal 2x per jaar) gerapporteerd over de voortgang van ASV/BWT.

  Gezien het effect op de gezinnen, hun bedrijven en de totale economie in keten en regio roepen we Provinciale Staten op deze punten mee te nemen in de besluitvorming.

  #supportdetelers #laatdeteeltnietopdrogen #trotsopdeteler #drinkwaterreserveringsgebieden #asv

  IMPACT ANALYSES

  Het plan van de provincie om Betuwe-West-Buren, Tielerwaard en Winssen-Slijk-Ewijk-Dodewaard aan te wijzen als nieuwe drinkwaterreserveringsgebieden raakt regio en ondernemers in het hart. Door het onttrekken van drinkwater uit de grond, zal het oppervlaktewaterpeil dalen en het boren naar grondwater voor telers onmogelijk worden gemaakt.

  Zo is de impact op de beschikbaarheid van water voor de telers totaal onderschat. Ook geldt dit voor de impact op korte termijn. Dit terwijl natuur, drinkwaterwinning en teelt juist goed zijn te combineren. De familiebedrijven van 51% van de fruittelers en 22% van de laanboomtelers in Gelderland – 6740 voetbalvelden (3370 ha) aan teelt – vallen binnen deze nieuwe reserveringsgebieden. Hun voortbestaan staat op het spel.

  In het rapport van TAUW (plan MER ASV R001-1276525ENT-V03-mdg-NL) lezen we het volgende:

   

  8.2 Effecten per bron

  Voor de beoordeling van de effecten van verschillende bronnen op de functie landbouw is in beeld gebracht in hoeverre er negatieve effecten zijn op droogtegevoelige landbouwgronden en in hoeverre er positieve effecten zijn op natschadegevoelige landbouwgronden. In de regionale studies zijn ook de effecten op kapitaalintensieve landbouw in beeld gebracht, maar deze zijn uiteindelijk niet meegenomen in het beoordelingskader. Reden hiervoor is dat kapitaalintensieve landbouw steeds minder grondwaterafhankelijk wordt, als gevolg van niet grondgebonden teelt (bijvoorbeeld in potten) en/ of high tech beregeningssystemen.

   

  Allereerst is het feitelijk onmogelijk grote laanbomen en boomgaarden in potten te telen (niet grondgebonden). Het effect op de kapitaalintensieve fruiteelt en laanbomenteelt niet meenemen is dan ook niet terecht.

  Op basis van deze conclusie hebben stakeholders en ondernemers door experts op diverse domeinen een aantal IMPACT ANALYSES laten doen, voor zowel de korte termijn als het moment dat aanwijzing over gaat in winning. Dit betreft:

  • Impact op de fruitteelt & teler
  • Impact op de laanbomenteelt & teler
  • Impact op de regio en regionale economie

   

  Analyses tonen aan dat Provincie Gelderland door het niet meenemen van effect op fruitteelt en laanbomenteelt in Betuwe-West-Buren, Tielerwaard en Winssen-Slijk-Ewijk-Dodewaard de impact volledig onderschat op regio, ondernemers en hun families.

   

  Vraag hier een copy van de impact analyse aan

   Laat weten dat je meegaat!
   Deel dit via…

   Programma

   16.00 UUR Verzamelen Provinciehuis

   Tot 18.30 UUR Diverse Activiteiten
   Uitdelen Appeltjes voor de dorst en Boompjes voor de zuurstof.

   18.30 UUR Inspreken & naar de tribune


   Komende dagen wordt het programma verder ingevuld. Na aanmelden krijg je tijdig per email de informatie.

   Dank aan de inwoners van Gelderland voor hun support

   Afgelopen maanden hebben 2000 inwoners van Gelderland hun support gegeven aan de actie.

   • Hartjes ❤: 1833
   • Steunbetuigingen berichten 📩: 367
   • Supporters 🔗: 761

    

   Lees hier hoe de inwoners er over denken

   >>> Link Supporterspagina

   Deze organisaties steunen de telers